Praca
Oferta
Realizacje
Wsppraca
Patronaty
O firmie
Kontakt
Strony internetoweWeb DesignSklepy internetoweAI CMSReklamaFotografia reklamowaImpresariatNagraniaWizať i stylizacjaProdukty GoogleProdukty Onet.plProdukty Sote sklep


Oferta/Produkty Google

Jak to dzia?a?

Samodzielne tworzenie reklam
Pa?stwo tworzycie reklamy i samodzielnie dobieracie s?owa kluczowe, czyli s?owa lub wyraťenia zwi?zane z Pa?stwa dzia?alno?ci?.

Reklamy s? wy?wietlane w Google

Reklamy s? wy?wietlane obok wyników wyszukiwania wybranych s?ów kluczowych uťytkownikom wyszukuj?cym je w Google. To znaczy, ťe reklama trafia do osób juť ni? zainteresowanych.

Przyci?gasz uwag? klientów
Uťytkownicy mog? klikn?? reklam? i dokona? zakupu albo dowiedzie? si? wi?cej o Twojej firmie. Nie trzeba mie? nawet strony internetowej, aby rozpocz?? — Google pomoťe Ci utworzy? j? bezp?atnie. Tak, to ať tak proste!

Dzi?ki czemu to dzia?a?

Precyzyjne dotarcie do grupy docelowej
Teraz moťecie Pa?stwo reklamowa? si? osobom wyszukuj?cym w Google. Nawet je?li wy?wietlani jeste?cie juť Pa?stwo w wynikach wyszukiwania Google, program AdWords moťe Wam u?atwi? dotarcie do nowych grup docelowych w Google i naszej sieci reklamowej.

Wi?ksza kontrola
Moťna edytowa? reklamy i dostosowywa? budťet ať do osi?gni?cia ť?danych wyników. Moťna równieť stosowa? rozmaite formaty reklam, a nawet kierowa? reklamy na okre?lone j?zyki i lokalizacje geograficzne.

Mierzalna op?acalno??
Nie ma wymogu minimalnych wydatków ani okre?lonego czasu. W przypadku wybrania opcji kosztu klikni?cia koszty s? naliczane tylko w razie klikni?cia reklam przez uťytkowników. To znaczy, ťe kaťda z?otówka z budťetu jest wydawana na pozyskanie nowych klientów.

Koszty i p?atno?ci

Co z kosztami? Same mi?e wie?ci — system AdWords daje pe?n? kontrol? nad wydatkami.

Ustaw Swój budťet
Nie ma wymogów kosztu minimalnego - kwota wydatków na program AdWords zaleťy od reklamodawcy. Moťna na przyk?ad ustawi? dzienny budťet w wysoko?ci pi?tnastu z?otych i maksymalny koszt kaťdego klikni?cia reklamy w wysoko?ci trzydziestu groszy.

Unikaj zgadywania
Podajemy prognozy liczby odwiedzin i kosztów, aby u?atwi? podj?cie ?wiadomych decyzji dotycz?cych doboru s?ów kluczowych i maksymalizacji budťetu.

P?acicie Pa?stwo tylko za wyniki
P?acicie Pa?stwo tylko wówczas, gdy uťytkownik kliknie reklam?, a nie za samo jej wy?wietlenie.

Dla firm lokalnych

Kierowanie lokalne i regionalne
Reklamy moťna wy?wietla? tylko osobom wyszukuj?cym w okre?lonym regionie. Reklamy moťna teraz z ?atwo?ci? kierowa? tylko do klientów internetowych w promieniu, na przyk?ad, 50 kilometrów od firmy.

 
Copyright @ 2007 artblue.pl
ul. widerska 12, 05-420 Jzefw                                          
mail: